මාසික කෘෂි කාලගුණ විද්‍යා නිවේදනය
blinking red light alert

WARNING

2024-05-30

blinking red light alert

ADVISORY

2024-05-30

Satellite Images

 


Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 36.1°C
Pottuvil
min temperature
Min. Temperature 16.1°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 167.3 mmmm
වටවල வட்டவாலா Watawala ( Nuwara Eiya)

Find us on

 

 

 

Online Service

Providing Meteorological data and information online

(metdpa@meteo.gov.lk)

Weather and Climate Data

 

 

2024

 

Agro-met Bulletin January 2024

January 2024

 

2023

 

Agro-met Bulletin January 2023

January 2023

 

 

2022 

Agro-met Bulletin January 2022

January 2022

 2021

Agro-met Bulletin - September 2021

September