බහුදින යාත්‍රා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය
blinking red light alert

WARNING

2024-05-30

blinking red light alert

ADVISORY

2024-05-30

Satellite Images

 


Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 36.1°C
Pottuvil
min temperature
Min. Temperature 16.1°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 167.3 mmmm
වටවල வட்டவாலா Watawala ( Nuwara Eiya)

Find us on

 

 

 

Online Service

Providing Meteorological data and information online

(metdpa@meteo.gov.lk)

Weather and Climate Data

 

 

බහු දින යාත්‍රා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

උතුරු අක්ෂාංශ 20 ත් දකුණු අක්ෂාංශ 10 ත් සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 60 ත් 100 ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශය සඳහා

(2024 මැයි මස 30 දින පෙ.. 07.00 ට ඉදිරි පැය 2සඳහා නිකුත්කරන ලදි.)

අනතුරු ඇගවිම!

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ (03N-10N) (60E-85E) මායිම්ව ඇති මුහුදු ප්‍රදේශය හරහා තද වැසි සමග පැයට කිලෝමීටර් (60-70) පමණ තද සුළං ඇති විය හැක.

මෙම මුහුදු ප්‍රදේශ වලට නැවත දැනුම්දෙන තුරු යාත්‍රා නොකරන ලෙස නාවික සහ ධීවර ප්‍රජාවන්ට දැනුම්දෙනු ලැබේ. දැනට මෙම මුහුදු ප්‍රදේශ වල ධීවර කටයුතුවල යෙදී සිටින පිරිස වහාම ගොඩ බිමට හෝ ආරක්‍ෂිත ස්ථානයක් වෙත පැමිණෙන ලෙසට දන්වා සිටිනු ලැබේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු කරන ලෙස ද ධීවර හා නාවික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ

සක්‍රීය නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය හේතුවෙන්දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශතවදුරටත් රළු හෝඉතා රළුවන බැවින් කනකසන්තුරය සිට මන්නාරම, කොළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ වල නැවත දැනුම්දෙන තුරු යාත්‍රා නොකරන ලෙසත්දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ වල මේ පිළිබඳව ඉතා අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් නාවික සහ ධීවර ප්‍රජාවන්ට දැනුම්දෙනු ලැබේ.

කල්පිටියසිටකොළඹ, ගාල්ලසහහම්බන්තොටහරහාපොතුවිල්දක්වාවෙරළටඔබ්බෙන්වනමුහුදුප්‍රදේශවලමුහුදුරළඋසමීටර් (2.5 – 3.5) ක්පමණ ඉහළයාමේහැකියාවක්පවතින බැවින් එම ප්‍රදේශවල මුහුදු රළ ගොඩබිමට පැමිණීමේ හැකියාවක් පවතී.

වැසි තත්ත්වය:
පුත්තලම සිට කොළඹ හරහා මාතර දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවලවිටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.
සුළඟ:
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළං බස්නාහිර සිට නිරිත දක්වා දිශාවලින් හමාඑන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (40-50) පමණ වේ. මෙම සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (60-70) දක්වා වැඩි විය හැක.
මුහුදේ ස්වභාවය:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු හෝ ඉතා රළු වේ.

කල්පිටිය සිටකොළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල මුහුදු රළ උස මීටර් (2.5 – 3.5) ක් පමණ ඉහළ යාමේ හැකියාවක් පවතී. (මෙය ගොඩබිමට එන රළ උස නොවේ)

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය

කාලගුණික තත්ත්වය:

05N - 10N, 85E-100E   : බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසිහෝගිගුරුම්සහිතවැසි.

EQ - 05N, 80E-100E     : තැනින්තැනවැසිහෝගිගුරුම්සහිතවැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළං තත්ත්වය:

EQ - 20N, 80E-90E     : නිරිත දෙසින් /පැ.කි.මී. (50-60); විටින් විට පැ.කි.මී. 70 දක්වා

05N - 20N, 90E-100E   : නිරිත දෙසින් /පැ.කි.මී. (30-40); විටින් විට පැ.කි.මී. 50 දක්වා

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : නිරිතදෙසින්හෝනිශ්චිතදිශාවකින්තොරව /පැ.කි.මී. (30-40).

මුහුදේ ස්වභාවය:‍

EQ - 20N, 80E-90E       : රළු සිට ඉතා රළු

05N - 20N, 90E-100E   : තරමක් රළු සිට රළු

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : මඳ වශයෙන් රළු.

අරාබි මුහුද

කාලගුණික තත්ත්වය:                                                                   

EQ - 15N, 70E-80E       : බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි..

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළං තත්ත්වය:

EQ- 15N, 60E-80E        : බස්නාහිර සිට නිරිත දක්වා වන දිශාවලින්/පැ.කි.මී. (50-60), විටින්විට පැ.කි.මී. 70දක්වා.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ           : බස්නාහිර සිට නිරිත දක්වා වන දිශාවලින්/පැ.කි.මී. (20-40),

මුහුදේ ස්වභාවය:

EQ - 15N, 60E-80E       : රළු සිට ඉතා රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : මඳ වශයෙන් රළු.

           

දකුණු ඉන්දියානු සාගරය

කාලගුණික තත්ත්වය

EQ -10S, 60E-90E        : බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළංතත්ත්වය:

EQ- 10S, 70E-80E         :දක්ෂිණාවර්ත / පැ.කි.මී. (20-30), විටින්විට පැ.කි.මී. 50දක්වා

05S-10S, 60E-70E        : ගිණිකොනදෙසින්/පැ.කි.මී. (20-30), විටින්විට පැ.කි.මී. 50දක්වා

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ         : ගිණිකොනදෙසින්හෝනිශ්චිත දිශාවකින් තොරව /පැ.කි.මී. (20-40).

මුහුදේ ස්වභාවය:  

EQ- 10S, 70E-80E         : මඳ වශයෙන් රළු, විටින්විට තරමක් රළු.

05S-10S, 60E-70E        : මඳ වශයෙන් රළු, විටින්විට තරමක් රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ         : සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ සිට මඳ වශයෙන් රළු දක්වා

**ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට තද සුළං සමඟ එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.