කාලගුණ අනාවැකි

 1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
 2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
 3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2019 මාර්තු මස 24 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

ඉදිරි දින කිහිපයේ දී (මාර්තු මස 25 සහ 26), හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමේ සුළු හැකියාවක් ද පවතී.

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේ දී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

2019 මාර්තු මස 24 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන සිට නැගෙනහිර දක්වා වන දිශා වලින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 15-30 පමණ වේ.

ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩිවිය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සදහා කාලගුණ අනාවැකිය

2019 මාර්තු මස 24 දින සවස 0400 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලප්‍රධානවශයෙන්වැසිරහිතකාලගුණතත්ත්වයක්පවතී.

ඉදිරි දින කිහිපයේදී (මාර්තු මස 25 සහ 26), හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමේ සුළු හැකියාවක් ද පවතී.

                                                                       

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක. 

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                       දිනය :   2019-03-25
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 36 24 90 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 31 25 90 75 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 32 24 85 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ගාල්ල 31 25 90 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
යාපනය 34 24 90 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 31 21 95 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
නුවරඑළිය 23 5 90 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
රත්නපුරය 35 23 95 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ත්‍රිකුණාමලය 33 24 90 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 34 25 90 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

Satellite Images


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 37.0°C
Vavuniya
min temperature
Min. Temperature 7.1°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 34.5mm
Hanwella (Colombo)

Find us on FACEBOOK

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
background-image:
<img src="images/map.jpg">sunny.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
background-repeat: no-repeat; } .modal { display: none; position: fixed; z-index: 1; padding-top: 100px; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: auto; background-color: rgb(0,0,0); background-color: rgba(0,0,0,0.4); } .modal-content { background-color: #fefefe; margin: auto; padding: 20px; border: 1px solid #888; width: 300px; height: 400px; } .close { color: #aaaaaa; float: right; font-size: 28px; font-weight: bold; } .close:hover, .close:focus { color: #000; text-decoration: none; cursor: pointer; } </style> </head> <body> <h2>Forcast</h2> <a id="galle" href="file:///C:/Users/Com/Desktop/Testing%20Map.html#">#" onclick="showForcast('rain');return false;" style="position: fixed; left: 130px; top: 440px;">..</a> <a id="colombo" href="file:///C:/Users/Com/Desktop/Testing%20Map.html#">#" onclick="showForcast('sunny');return false;" style="position: fixed; left: 100px; top: 400px;">..</a>
<div id="rainImagePopup" class="modal">
 <div class="modal-content">
  <span id="rainCloseSpan" class="close">&times;</span>
	<img src="file:///C:/Users/Com/Desktop/rain.jpg">rain.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
</div>

<div id="sunnyImagePopup" class="modal">
 <div class="modal-content">
  <span id="sunnyCloseSpan" class="close">&times;</span>
	<img src="file:///C:/Users/Com/Desktop/sunny.jpg">sunny.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
</div>

<script>

function showForcast(type){
	if(type == 'rain'){
		rainImagePopup.style.display = "block";
	}
	if(type == 'sunny'){
		sunnyImagePopup.style.display = "block";
	}
}
var rainImagePopup = document.getElementById('rainImagePopup');
var rainSpan = document.getElementById("rainCloseSpan");

rainSpan.onclick = function() {
  rainImagePopup.style.display = "none";
}

var sunnyImagePopup = document.getElementById('sunnyImagePopup');
var sunnySpan = document.getElementById("sunnyCloseSpan");

sunnySpan.onclick = function() {
  sunnyImagePopup.style.display = "none";
}


window.onclick = function(event) {
  if (event.target == rainImagePopup) {
    rainImagePopup.style.display = "none";
  }
	if (event.target == sunnyImagePopup) {
    sunnyImagePopup.style.display = "none";
  }
}

</script>

</body>
</html>