කාලගුණ අනාවැකි

 1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
 2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
 3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2019 ජනවාරි මස 20 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල තරමක ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතී.

දිවයින පුරා ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගූණ තත්ත්වයක් පවතී.

ගම්පහ, මොණරාගල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 40 දක්වා තරමක් තද සුළං ඇතිවිය හැක.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය.

2019 ජනවාරි මස 20 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි අතර දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් පවතී.

දිවයින වටා වනමුහුදු ප්‍රදේශවල සුළංඊසානදිශාවෙන් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කී.මී. 30-40 පමණ වේ.

මන්නාරම සිට පුත්තලම සහ කොළඹ හරහා බලපිටිය දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50-55 පමණ දක්වා වැඩි විය හැකි අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශවිටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

ධීවර සහ නාවුක ප්‍රජාව මේ පිලිබදව අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 36 සදහා කාලගුණ අනාවැකිය

2019 ජනවාරි මස 20 දින සවස 1600 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල තරමක ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතී.

දිවයින පුරා ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගූණ තත්ත්වයක් පවතී.

ගම්පහ, මොණරාගල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 40 දක්වා තරමක් තද සුළං ඇතිවිය හැක.ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2019-01-21
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 30 20 90 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 28 23 90 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 30 23 85 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ගාල්ල 28 21 90 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
යාපනය 28 21 90 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 29 16 95 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
නුවරඑළිය 21 5 85 30 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
රත්නපුරය 30 22 95 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ත්‍රිකුණාමලය 27 23 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 29 24 80 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

 


Satellite Images


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 33.2°C
Hambantota
min temperature
Min. Temperature 4.6°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 0.0mm

Find us on FACEBOOK

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
background-image:
<img src="images/map.jpg">sunny.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
background-repeat: no-repeat; } .modal { display: none; position: fixed; z-index: 1; padding-top: 100px; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: auto; background-color: rgb(0,0,0); background-color: rgba(0,0,0,0.4); } .modal-content { background-color: #fefefe; margin: auto; padding: 20px; border: 1px solid #888; width: 300px; height: 400px; } .close { color: #aaaaaa; float: right; font-size: 28px; font-weight: bold; } .close:hover, .close:focus { color: #000; text-decoration: none; cursor: pointer; } </style> </head> <body> <h2>Forcast</h2> <a id="galle" href="file:///C:/Users/Com/Desktop/Testing%20Map.html#">#" onclick="showForcast('rain');return false;" style="position: fixed; left: 130px; top: 440px;">..</a> <a id="colombo" href="file:///C:/Users/Com/Desktop/Testing%20Map.html#">#" onclick="showForcast('sunny');return false;" style="position: fixed; left: 100px; top: 400px;">..</a>
<div id="rainImagePopup" class="modal">
 <div class="modal-content">
  <span id="rainCloseSpan" class="close">&times;</span>
	<img src="file:///C:/Users/Com/Desktop/rain.jpg">rain.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
</div>

<div id="sunnyImagePopup" class="modal">
 <div class="modal-content">
  <span id="sunnyCloseSpan" class="close">&times;</span>
	<img src="file:///C:/Users/Com/Desktop/sunny.jpg">sunny.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
</div>

<script>

function showForcast(type){
	if(type == 'rain'){
		rainImagePopup.style.display = "block";
	}
	if(type == 'sunny'){
		sunnyImagePopup.style.display = "block";
	}
}
var rainImagePopup = document.getElementById('rainImagePopup');
var rainSpan = document.getElementById("rainCloseSpan");

rainSpan.onclick = function() {
  rainImagePopup.style.display = "none";
}

var sunnyImagePopup = document.getElementById('sunnyImagePopup');
var sunnySpan = document.getElementById("sunnyCloseSpan");

sunnySpan.onclick = function() {
  sunnyImagePopup.style.display = "none";
}


window.onclick = function(event) {
  if (event.target == rainImagePopup) {
    rainImagePopup.style.display = "none";
  }
	if (event.target == sunnyImagePopup) {
    sunnyImagePopup.style.display = "none";
  }
}

</script>

</body>
</html>