කාලගුණ අනාවැකි

 1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
 2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
 3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි.

2018 ඔක්තෝබර්මස23 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

හෙට (24) දිනයේ දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තුවේ.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල සවස 2.00න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

 

බස්නාහිර, මධ්‍යම, ඌව සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ඇති විය හැක.

උතුරු, වයඹ, බස්නාහිර සහ දකුණු වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල තැනින් තැන උදෑසන කාලයේදීත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය.

2018 ඔක්තෝබර්මස23 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනට උතුරු, වයඹ, බස්නාහිර සහ දකුණු දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අතර දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රිකාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.

ත්‍රිකුණාමලය සිට කන්කසන්තුරය හරහා මන්නාරම දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දෙසින් හමන අතර දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව හමයි.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කී.මී. 20-30 පමණ වේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සදහා කාලගුණ අනාවැකිය

2018 ඔක්තෝබර් මස 23දින 1600 ට නිකුත් කරන ලදි.

හෙට (24) දිනයේ දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තුවේ.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලසවස 2.00න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසිඇති වේ.

 

බස්නාහිර, මධ්‍යම, ඌව සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත්ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ඇති විය හැක.

උතුරු, වයඹ, බස්නාහිර සහ දකුණු වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලතැනින් තැන උදෑසන කාලයේදීත් වැසිහෝගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2018-10-24
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 33 23 95 60 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
මඩකලපුව 31 25 95 75 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
කොළඹ 31 24 95 75 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ගාල්ල 30 24 95 80 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
යාපනය 31 24 90 85 වැසි වාර කිහිපයක්
මහනුවර 30 21 95 70 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
නුවරඑළිය 19 12 95 85 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
රත්නපුරය 32 24 95 70 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ත්‍රිකුණාමලය 31 24 95 70 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
මන්නාරම 32 26 95 70 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ

Satellite Images


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 32.8°C
Anuradhapura
min temperature
Min. Temperature 11.9°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 127.0mm
Padukka Estate (Colombo)

Find us on FACEBOOK

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
background-image:
<img src="images/map.jpg">sunny.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
background-repeat: no-repeat; } .modal { display: none; position: fixed; z-index: 1; padding-top: 100px; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: auto; background-color: rgb(0,0,0); background-color: rgba(0,0,0,0.4); } .modal-content { background-color: #fefefe; margin: auto; padding: 20px; border: 1px solid #888; width: 300px; height: 400px; } .close { color: #aaaaaa; float: right; font-size: 28px; font-weight: bold; } .close:hover, .close:focus { color: #000; text-decoration: none; cursor: pointer; } </style> </head> <body> <h2>Forcast</h2> <a id="galle" href="file:///C:/Users/Com/Desktop/Testing%20Map.html#">#" onclick="showForcast('rain');return false;" style="position: fixed; left: 130px; top: 440px;">..</a> <a id="colombo" href="file:///C:/Users/Com/Desktop/Testing%20Map.html#">#" onclick="showForcast('sunny');return false;" style="position: fixed; left: 100px; top: 400px;">..</a>
<div id="rainImagePopup" class="modal">
 <div class="modal-content">
  <span id="rainCloseSpan" class="close">&times;</span>
	<img src="file:///C:/Users/Com/Desktop/rain.jpg">rain.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
</div>

<div id="sunnyImagePopup" class="modal">
 <div class="modal-content">
  <span id="sunnyCloseSpan" class="close">&times;</span>
	<img src="file:///C:/Users/Com/Desktop/sunny.jpg">sunny.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
</div>

<script>

function showForcast(type){
	if(type == 'rain'){
		rainImagePopup.style.display = "block";
	}
	if(type == 'sunny'){
		sunnyImagePopup.style.display = "block";
	}
}
var rainImagePopup = document.getElementById('rainImagePopup');
var rainSpan = document.getElementById("rainCloseSpan");

rainSpan.onclick = function() {
  rainImagePopup.style.display = "none";
}

var sunnyImagePopup = document.getElementById('sunnyImagePopup');
var sunnySpan = document.getElementById("sunnyCloseSpan");

sunnySpan.onclick = function() {
  sunnyImagePopup.style.display = "none";
}


window.onclick = function(event) {
  if (event.target == rainImagePopup) {
    rainImagePopup.style.display = "none";
  }
	if (event.target == sunnyImagePopup) {
    sunnyImagePopup.style.display = "none";
  }
}

</script>

</body>
</html>