කාලගුණ අනාවැකි

 1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
 2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
 3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය. 

2019 මැයි මස 27 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ වැසි ඇතිවේ.

ඌව පළාතේ විශේෂයෙන් සවස 2.00න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇතිවිය හැක.

අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

2019 මැයි මස 27 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 20-40 පමණ වේ.

පුත්තලම සිට මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා සහ මාතර සිට පොතුවිල් හරහා මඩකළපුව දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50 දක්වා වැඩි විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සදහා කාලගුණ අනාවැකිය

2019 මැයි මස 26 දින  සවස 0400 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව,මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

ඌව සහ උතුරුමැද පළාත්වලත් මඩකලපුව, අම්පාර සහ වවුනියා දිස්ත්‍රික්කවලත් විශේෂයෙන් සවස 2.00 න්පමණපසුවතැනින් තැන වැසිහෝගිගුරුම්සහිතවැසිඇතිවේ.

ගිගුරුම්සහිතවැසිඇතිවනවිටඑමප්‍රදේශවලතාවකාලිකවතදසුළංඇතිවියහැක. අකුණුමඟින්සිදුවනඅනතුරුඅවමකරගැනීමටඅවශ්‍යපියවරගන්නාලෙසජනතාවගෙන්කාරුණිකවඉල්ලාසිටිනුලැබේ.

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2019-05-27
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 35 26 90 60 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
මඩකලපුව 33 26 90 70 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
කොළඹ 30 25 90 70 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ගාල්ල 30 26 85 75 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
යාපනය 34 29 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 32 21 95 70 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
නුවරඑළිය 21 12 90 60 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
රත්නපුරය 32 24 95 75 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ත්‍රිකුණාමලය 36 26 85 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 32 28 80 70 වැසි ස්වල්පයක්

 

 


Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 36.5°C
Trincomalee
min temperature
Min. Temperature 13.3°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 17.2mm
Labugama (Colombo)

Find us on FACEBOOK

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
background-image:
<img src="images/map.jpg">sunny.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
background-repeat: no-repeat; } .modal { display: none; position: fixed; z-index: 1; padding-top: 100px; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: auto; background-color: rgb(0,0,0); background-color: rgba(0,0,0,0.4); } .modal-content { background-color: #fefefe; margin: auto; padding: 20px; border: 1px solid #888; width: 300px; height: 400px; } .close { color: #aaaaaa; float: right; font-size: 28px; font-weight: bold; } .close:hover, .close:focus { color: #000; text-decoration: none; cursor: pointer; } </style> </head> <body> <h2>Forcast</h2> <a id="galle" href="file:///C:/Users/Com/Desktop/Testing%20Map.html#">#" onclick="showForcast('rain');return false;" style="position: fixed; left: 130px; top: 440px;">..</a> <a id="colombo" href="file:///C:/Users/Com/Desktop/Testing%20Map.html#">#" onclick="showForcast('sunny');return false;" style="position: fixed; left: 100px; top: 400px;">..</a>
<div id="rainImagePopup" class="modal">
 <div class="modal-content">
  <span id="rainCloseSpan" class="close">&times;</span>
	<img src="file:///C:/Users/Com/Desktop/rain.jpg">rain.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
</div>

<div id="sunnyImagePopup" class="modal">
 <div class="modal-content">
  <span id="sunnyCloseSpan" class="close">&times;</span>
	<img src="file:///C:/Users/Com/Desktop/sunny.jpg">sunny.jpg" style="width:300px; height:400px ">
 </div>
</div>

<script>

function showForcast(type){
	if(type == 'rain'){
		rainImagePopup.style.display = "block";
	}
	if(type == 'sunny'){
		sunnyImagePopup.style.display = "block";
	}
}
var rainImagePopup = document.getElementById('rainImagePopup');
var rainSpan = document.getElementById("rainCloseSpan");

rainSpan.onclick = function() {
  rainImagePopup.style.display = "none";
}

var sunnyImagePopup = document.getElementById('sunnyImagePopup');
var sunnySpan = document.getElementById("sunnyCloseSpan");

sunnySpan.onclick = function() {
  sunnyImagePopup.style.display = "none";
}


window.onclick = function(event) {
  if (event.target == rainImagePopup) {
    rainImagePopup.style.display = "none";
  }
	if (event.target == sunnyImagePopup) {
    sunnyImagePopup.style.display = "none";
  }
}

</script>

</body>
</html>