කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

 

ඉදිරි පැය 36 සඳහාසාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජනවාරි මස 21 දින සවස 4.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

විශේෂයෙන් දිවයිනේ, නිරිත දිග කොටසේත් නැගෙනහිර, උතුරු-මැදසහ ඌව පළාත්වලත්වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තුවේ.

නැගෙනහිර, ඌව සහ උතුරු-මැදපළාත්වලත් හම්බන්තොට සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලත්වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවන අතර උතුරු පළාතේ වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැක.

සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන විශේෂයෙන්ම ප.ව.2.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

සබරගමුව පළාතෙත් කළුතර,ගාල්ල,මාතලේ සහ බදුල්ලදිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 75 වැඩි තරමක් තද වැසිඇතිවිය හැක.

වයඹ, මධ්‍යම, සහ දකුණු පළාත්වලත් යාපනය සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවලත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50 පමණ දක්වා වැඩි විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

 

ඉදිරි පැය 24ට මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා අනාවැකිය

2020 ජනවාරි මස 21දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

වැසි තත්ත්වය:

කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශයේ තැනින් තැන සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අතර ත්‍රිකුණාමලය සිට මඩකලපුව හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශයේ වැසි ඇති විය හැක.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දෙසින් හමා එන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී.         (30-40) පමණ වේ.මන්නාරම සිට පුත්තලම සහ කොළඹ හරහා කළුතර දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරුමුහුදු ප්‍රදේශවලසුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (60) දක්වා ඉහළ යාහැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

පුත්තලම සිට කොළඹ හරහා කළුතර දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සඳහාසාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජනවාරි මස 21 දින සවස 4.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

විශේෂයෙන් දිවයිනේ, නිරිත දිග කොටසේත් නැගෙනහිර, උතුරු-මැදසහ ඌව පළාත්වලත්වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තුවේ.

නැගෙනහිර, ඌව සහ උතුරු-මැදපළාත්වලත් හම්බන්තොට සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලත්වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවන අතර උතුරු පළාතේ වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැක.

සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන විශේෂයෙන්ම ප.ව.2.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

සබරගමුව පළාතෙත් කළුතර,ගාල්ල,මාතලේ සහ බදුල්ලදිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී. 75 වැඩි තරමක් තද වැසිඇතිවිය හැක.

වයඹ, මධ්‍යම, සහ දකුණු පළාත්වලත් යාපනය සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවලත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50 පමණ දක්වා වැඩි විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2020-01-21
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 31 23 95 65 වැසි වාර කිහිපයක්
මඩකලපුව 31 25 85 75 වැසි වාර කිහිපයක්
කොළඹ 32 25 90 65 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ගාල්ල 32 24 90 60 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
යාපනය 30 24 90 75 වැසි ස්වල්පයක්
මහනුවර 32 20 90 50 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
නුවරඑළිය 21 13 95 70 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
රත්නපුරය 33 24 95 60 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ත්‍රිකුණාමලය 30 25 90 70 වැසි වාර කිහිපයක්
මන්නාරම 30 25 90 75 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක

 

 


Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 34.9°C
Katunayake
min temperature
Min. Temperature 14.3°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 64.5mm
Morapitiya Maha Vidyalaya (AWS) (Kaluthara)

Find us on FACEBOOK