කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

2020 ජූලි මස 06 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජූලි මස 06 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

බස්නාහිර, වයඹ, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

දිවයින හරහා, විශේෂයෙන් මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලත් උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩි විය හැක.

 

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජූලි මස 06 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

වැසි තත්ත්වය:  

පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි ඇති විය හැක.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ. මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා මඩකළපුව දක්වා සහ පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කී.මී. (50-60) දක්වා වැඩි විය හැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා මඩකළපුව දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැක. දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජූලි මස 05 දින සවස 04.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

බස්නාහිර, වයඹ, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

ඌව, නැගෙනහිර සහ උතුරු පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

දිවයින හරහා, විශේෂයෙන් මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශ වලත් උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩි විය හැක.

 

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                       දිනය :   2020-07-06
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 32 26 90 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 34 26 80 65 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක
කොළඹ 30 26 90 70 වැසි වාර කිහිපයක්
ගාල්ල 29 25 90 80 වැසි වාර කිහිපයක්
යාපනය 31 28 80 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 28 22 90 70 වැසි වාර කිහිපයක්
නුවරඑළිය 18 14 90 80 වැසි වාර කිහිපයක්
රත්නපුරය 30 24 95 70 වැසි වාර කිහිපයක්
ත්‍රිකුණාමලය 34 27 80 55 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක
මන්නාරම 30 27 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 35.1°C
Polonnaruwa/Pothuvil
min temperature
Min. Temperature 14.2°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 28.5mm
Devagiri Tea Factory (Galle)AWS

Find us on FACEBOOK