කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

 මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2018 ජනවාරි මස 20 වන දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වල වියලි කාලගුණ තත්වයන් තව දුරටත් පවතී.

දිවයිනේ උතුරු කොටසේ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් අපේක්ෂා කළ හැක.

ඌව පළාතේ, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සහ බස්නාහිර වෙරළබඩ තීරයේ විටින් විට හමන (පැ.කි.මී 40 දක්වා) තරමක් තද සුළං බලාපොරොත්තු වේ.

දිවයිනේ සමහර ප්‍රදේශවල උදය කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැක.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය.

2018 ජනවාරි මස 20 වන දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 30-40ක් පමණ වේ.

මන්නාරම සිට කොළඹ හරහා අම්බලන්ගොඩ දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 50 ක් දක්වා වැඩි වන අතර එවිට‍ එම මුහුදු ප්‍රදේශ තරමක් රළු වේ.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2018 ජනවාරි මස 20 වන දින 1600 පැයට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝපලාත්වල වියලිකාලගුණ තත්වයන් තව දුරටත් පවතී.

දිවයිනේ උතුරු කොටසේ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් අපේක්ෂා කළ හැක.

ඌව පළාතේ,ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල සහ බස්නාහිර වෙරළබඩ තීරයේ විටින් විට හමන (පැ.කි.මී 40 දක්වා) තරමක් තද සුළං බලාපොරොත්තු වේ.

දිවයිනේ සමහර ප්‍රදේශවල උදය කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැක.


ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                       දිනය :   2018-01-21
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 30 20 90 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 29 23 90 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 31 22 85 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ගාල්ල 29 22 90 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
යාපනය 29 19 95 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 28 16 95 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
නුවරඑළිය 23 7 80 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
රත්නපුරය 32 21 95 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ත්‍රිකුණාමලය 29 21 85 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 29 25 75 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත