කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2018 මාර්තු මස 21 වන දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව,දකුණු සහ ඌව පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක, විශේෂයෙන්ම සවස 2.00 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

2018 මාර්තු මස 21 වන දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

සුළං නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 20-30ක් පමණ වේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව රළුවිය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2018  මාර්තුමස 20වන දින 1600 පැයට නිකුත් කරන ලදි.

 

අද රාත්‍රී: බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රීක්කවලත් තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. ඇතැම් ස්ථාන වලට (මි.මී 100 ක පමණ) තද වැසි ඇති විය හැක.

හෙට දින: බස්නාහිර, සබරගමුව,ඌව සහ දකුණු පළාත්වල තැනින් තැන සවස 2.00 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

           
ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2018-03-21
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 35 23 90 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 31 25 85 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 31 24 90 60 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත ඇති වේ
ගාල්ල 31 25 90 60 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
යාපනය 32 23 90 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 32 20 90 50 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
නුවරඑළිය 21 9 90 60 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත ඇති වේ
රත්නපුරය 34 22 95 50 වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත ඇති වේ
ත්‍රිකුණාමලය 32 24 85 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 30 24 85 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත