ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 01 දින සවස 4.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයිනේබොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් පවතී.

කෙසේ වෙතත්, සබරගමුව, බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

 

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                       දිනය :   2020-04-02
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 36 24 90 40 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 32 26 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 32 26 90 60 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක
ගාල්ල 31 25 90 70 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක
යාපනය 32 21 95 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 33 20 95 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
නුවරඑළිය 24 9 90 35 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක
රත්නපුරය 34 23 95 55 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක
ත්‍රිකුණාමලය 32 26 85 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 33 24 90 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත