කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

2020 ජූලි මස 15 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජූලි මස 14 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයේ වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් හෙට දිනයේ දී (ජුලි 15) අපේක්ෂා කල හැක.

බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ, දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත්වල විටින් විට වැසි ඇති වේ.

සබරගමුව පළාතෙත් කළුතර, ගාල්ල, මාතර සහ නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට  මි.මී. 75 ට වැඩි තරමක තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇති විය හැක.

ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩි විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජූලි මස 14 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

වැසි තත්ත්වය:  

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැනවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ. හම්බන්තොට   සිට පොතුවිල් හරහාමඩකළපුව දක්වා සහ මීගමුව සිට පුත්තලම හරහා මන්නාරම දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කී.මී. (50-55) දක්වා වැඩි විය හැක.  

මුහුදේ ස්වභාවය:

හම්බන්තොට සිට   පොතුවිල් හරහා මඩකළපුව දක්වා සහ   මීගමුව සිට පුත්තලම හරහා මන්නාරම දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැක. දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජූලිමස 14 දින සවස 04.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයේවැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් හෙට දිනයේ දී (ජුලි 15) අපේක්ෂා කල හැක.

බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ, දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත්වල විටින් විට වැසි ඇති වේ.

සබරගමුව පළාතෙත් කළුතර, ගාල්ල, මාතර සහ නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කවලත්ඇතැම් ස්ථාන වලටමි.මී. 75 ට වැඩි තරමක තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇති විය හැක.

ඌව සහ නැගෙනහිරපළාත්වලස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩි විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2020-07-15
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 32 25 90 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 33 26 90 75 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
කොළඹ 30 26 90 70 විටින් විට වැසි
ගාල්ල 28 27 90 80 විටින් විට වැසි
යාපනය 31 26 90 75 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 29 21 95 75 විටින් විට වැසි
නුවරඑළිය 20 14 90 65 විටින් විට වැසි
රත්නපුරය 31 23 95 65 විටින් විට වැසි
ත්‍රිකුණාමලය 33 26 80 55 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
මන්නාරම 31 26 90 75 වැසි ස්වල්පයක්

 

 


Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 35.9°C
Monaragala & Mattala
min temperature
Min. Temperature 14.6°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 21.9mm
Lahugala(Pottuvil)

Find us on FACEBOOK

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජූලිමස 14 දින සවස 04.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයේවැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් හෙට දිනයේ දී (ජුලි 15) අපේක්ෂා කල හැක.

බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ, දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත්වල විටින් විට වැසි ඇති වේ.

සබරගමුව පළාතෙත් කළුතර, ගාල්ල, මාතර සහ නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කවලත්ඇතැම් ස්ථාන වලටමි.මී. 75 ට වැඩි තරමක තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇති විය හැක.

ඌව සහ නැගෙනහිරපළාත්වලස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩි විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2020-07-15
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 32 25 90 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 33 26 90 75 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
කොළඹ 30 26 90 70 විටින් විට වැසි
ගාල්ල 28 27 90 80 විටින් විට වැසි
යාපනය 31 26 90 75 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 29 21 95 75 විටින් විට වැසි
නුවරඑළිය 20 14 90 65 විටින් විට වැසි
රත්නපුරය 31 23 95 65 විටින් විට වැසි
ත්‍රිකුණාමලය 33 26 80 55 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
මන්නාරම 31 26 90 75 වැසි ස්වල්පයක්