කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

 

2020පෙබරවාරි මස 19 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 පෙබරවාරි මස 18 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතිනු ඇත.

හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතී.

බස්නාහිරසබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

හම්බන්තොට, මොණරාගල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 පමණ දක්වා වැඩි විය හැක.

ඉදිරි පැය 24ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 පෙබරවාරි මස 18දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

වැසි තත්ත්වය:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතිනු ඇත.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දෙසින් හමා එන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී.         (30-40) පමණ වේ. ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා සහ මන්නාරම සිට පුත්තලම හරහා කොළඹ දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා ඉහළ යාහැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා සහ මන්නාරම සිට පුත්තලම   හරහා කොළඹ දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.  

ඉදිරි පැය 36 සඳහාසාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 පෙබරවාරි මස 18 දින සවස 4.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතිනු ඇත.

හිමිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතී.

බස්නාහිර,සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

හම්බන්තොට, මොණරාගල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 පමණ දක්වා වැඩි විය හැක.

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2020-02-19
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 32 21 85 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
මඩකලපුව 30 23 90 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
කොළඹ 33 24 75 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
ගාල්ල 31 23 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
යාපනය 30 22 85 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
මහනුවර 32 18 90 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
නුවරඑළිය 22 5 90 20 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
රත්නපුරය 35 22 90 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
ත්‍රිකුණාමලය 30 26 70 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත
මන්නාරම 31 23 80 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසිරහිත

 

 


Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 36.0°C
Katunayake
min temperature
Min. Temperature 4.8°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 5.0mm
Padukka Estate (Colombo)

Find us on FACEBOOK

QUICK LINKS

WEATHER FORECAST

weather forecast

WEATHER MAP

weathermap

SRI LANKA CLIMATE

srilanka climate

AGRO BULLETIN

srilanka agro weather