කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

2020ජුනි මස 05දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජුනි මස 04 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලත්ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි ඇති විය හැක.

ඌව පළාතේ ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 න් පමණ පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

උතුරු, උතුරු මැද සහවයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (40-50) දක්වා වැඩි විය හැක.

ඉදිරි පැය 24ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2020 ජුනි මස 04 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

වැසි තත්ත්වය:  

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවලප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණයක් පවතී.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිතදෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ. පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරේ හරහා මුලතිව් දක්වාත් ගාල්ලසිට හම්බන්තොටහරහා මඩකලපුව දක්වාත් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කී.මී. (50-55) දක්වා වැඩි වියහැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරේ හරහා මුලතිව් දක්වාත්ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා මඩකලපුව දක්වාත් වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැක.දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 ජුනිමස 03 දින සවස 4.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පවතී.

බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය හැක.

උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩි විය හැක.

 

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2020-06-04
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 33 25 95 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 33 26 85 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 32 26 80 70 වැසි ස්වල්පයක්
ගාල්ල 31 26 90 75 වැසි ස්වල්පයක්
යාපනය 33 28 80 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 31 20 95 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
නුවරඑළිය 22 14 65 40 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
රත්නපුරය 33 23 95 60 වැසි ස්වල්පයක්
ත්‍රිකුණාමලය 35 26 90 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 32 28 80 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

 

 


Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 36.0°C
Polonnaruwa
min temperature
Min. Temperature 14.8°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 1.5mm
Pimbura Hospital(Kalutara)AWS

Find us on FACEBOOK

QUICK LINKS

WEATHER FORECAST

weather forecast

WEATHER MAP

weathermap

SRI LANKA CLIMATE

srilanka climate

AGRO BULLETIN

srilanka agro weather