කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2018 ජුනි මස 24 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අතර අනුරාධපුර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල සිහින් වැසි ඇති විය හැක.

ඌව පළාතේ සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන ස්වල්පයක ප.ව.2.00 න් පමණ පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

දිවයිනේ උතුරු-මැද පළාතේ සහ මාතලේ, හම්බන්තොට, වවුනියා සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට හමන තරමක තද සුළං (පැ.කි.මී. 40-45පමණ) ඇති විය හැක.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

2018 ජුනි මස 24 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි.

පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි වාර කිහිපයක්ඇති වේ.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 35-45 ක් පමණ වේ.

පුත්තලම සිට මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50-55 දක්වා වැඩි විය හැකි අතර, පුත්තලම සිට මන්නාරම දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2018 ජුනි ම 23වන දින 1600 පැයට නිකුත් කරන ලදි.

 

සබරගමුව පළාතේ විටින් විට වැසි ඇතිවේ.

බස්නාහිර,මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වන අතර යාපනය, අනුරාධපුර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලසිහින් වැසි ඇති විය හැක.

දිවයිනේ උතුරු-මැද සහ ඌව පළාත්වලත සහ මාතලේ, හම්බන්තොට, වවුනියා සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට හමන තරමක තද සුළං (පැ.කි.මී. 40-45පමණ) ඇති විය හැක.

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2018-06-24
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 32 25 90 65 වැසි ස්වල්පයක්
මඩකලපුව 34 26 85 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 30 25 90 75 වැසි වාර කිහිපයක්
ගාල්ල 29 25 90 80 වැසි වාර කිහිපයක්
යාපනය 31 28 90 65 වැසි ස්වල්පයක්
මහනුවර 29 21 95 70 වැසි වාර කිහිපයක්
නුවරඑළිය 19 13 95 75 වැසි වාර කිහිපයක්
රත්නපුරය 31 24 95 70 විටින් විට වැසි
ත්‍රිකුණාමලය 35 26 85 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 31 27 90 75 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

Satellite Images


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 37.6°C
Anuradhapura
min temperature
Min. Temperature 13.0°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 36.5mm
Hiniduma (Galle)

Find us on FACEBOOK