කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

2020අගෝස්තු මස 15 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අගෝස්තු මස 14 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයින පුරා ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණයක් පවතී.

කෙසේ වෙතත් උදෑසන කාලයේදී බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ලසහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැක.

උතුරු-මැදසහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට, ත්‍රිකුණාමලය සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලසහමධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවල විටින් විටහමනපැ.කි.මි.(40-50) දක්වා තද සුළං ඇති විය හැක.

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අගෝස්තු මස 14 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

වැසි තත්ත්වය:  

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණයක් පවතිනු ඇත.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළංනිරිත දිශාවෙන් හමා එන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ.කන්කසන්තුරය සිට මන්නාරමහරහාපුත්තලම දක්වා සහ මාතර සිටහම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 60 දක්වා වැඩි වීමේ හැකියාවක් පවතී.

මුහුදේ ස්වභාවය:

මන්නාරම සිට පුත්තලම දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැක. දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අගෝස්තු මස 14 දින සවස 04.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයින පුරා ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණයක් පවතී.

කෙසේ වෙතත් උදෑසන කාලයේදී බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැක.

උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට, ත්‍රිකුණාමලය සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල සහ මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවල විටින් විට හමන පැ.කි.මි(40-50) දක්වා තද සුළං ඇති විය හැක.

 

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2020-08-15
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 32 24 90 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 35 25 85 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 30 26 85 70 සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්
ගාල්ල 28 26 90 80 සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්
යාපනය 31 27 80 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 29 21 95 65 සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්
නුවරඑළිය 20 12 90 70 වැසි ස්වල්පයක්
රත්නපුරය 32 23 95 60 සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්
ත්‍රිකුණාමලය 36 26 80 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 30 26 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

 

 


Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 36.1°C
Polonnaruwa
min temperature
Min. Temperature 12.4°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 10.0mm
Polatagama ( Kegalle )

Find us on FACEBOOK

QUICK LINKS

WEATHER FORECAST

weather forecast

WEATHER MAP

weathermap

SRI LANKA CLIMATE

srilanka climate

AGRO BULLETIN

srilanka agro weather