කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි
  4. ඉදිරි දින 9 අනාවැකිය
  5. සතිපතා කාලගුණය

2022 ජනවාරි මස26දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2022 ජනවාරි මස25දින මධ්‍යහන 12.00නිකුත් කරන ලදි.

පැවති වියළි කාලගුණ තත්ත්වයේ තරමක වෙනස්වීමක් අපේක්ෂා කෙරේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව සහවයඹ පළාත්වලත් නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විශේෂයෙන් සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රි කාලයේදී තැනින් තැන වැසිහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් පවතී.

මධ්‍යම, සබරගමුව,උතුරු-මැද සහ ඌව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

ඉදිරි පැය 24 දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2022ජනවාරි මස25 දින මධ්‍යහන 12.00නිකුත් කරන ලදි.

වැසි තත්ත්වය:
මන්නාරම සිට පුත්තලම සහ කොළඹ හරහා ගාල්ල දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැක. දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණයක් පවතී.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළංගිනිකොණ හෝ නිරිත දෙසින් හමයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (20-30) පමණ වේ.

මුහුදේ ස්වභාවය:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශසාමාන්‍යස්වභාවයේ පවතී.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2022ජනවාරි මස 25 දින සවස 04.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

පැවති වියළි කාලගුණ තත්ත්වයේ තරමක වෙනස් වීමක් අපේක්ෂා කෙරේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව සහවයඹ පළාත්වලත් නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විශේෂයෙන් සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රි කාලයේදී තැනින් තැන වැසිහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් පවතී.

මධ්‍යම, සබරගමුව,උතුරු-මැද සහ ඌව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2022-01-26
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 32 21 95 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 31 21 90 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 30 21 90 60 සවස 4.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
ගාල්ල 29 24 90 70 සවස 4.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
යාපනය 31 24 90 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 31 17 95 40 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
නුවරඑළිය 18 9 95 40 සවස 4.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
රත්නපුරය 34 22 95 50 සවස 4.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ත්‍රිකුණාමලය 29 22 95 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 30 23 90 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

 

 

 


Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 34.4°C
Kurunagala
min temperature
Min. Temperature 8.5°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 58.6mm
Colombo

Find us on FACEBOOK

Online Service

Providing Meteorological data and information online

(metdpa@meteo.gov.lk)

Weather and Climate Data

 

 

QUICK LINKS

WEATHER FORECAST

weather forecast

WEATHER MAP

weathermap

SRI LANKA CLIMATE

srilanka climate

AGRO BULLETIN

srilanka agro weather