හිරු මුදුන් වන ස්ථාන

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

Over Head Sun’s Position-2014

August -2014

Sun on it is apparently August from the Southern hemisphere to the Northern hemisphere to the Southern hemisphere, '' will be directly over the latitudes of Sri Lanka during the period  27th August 2014 to 08th September 2014.


The latitudes at which the Sun will be directly overhead, the closest towns corresponding to the given latitudes and the times at which the Sun will appear overhead are as follows.Date

Position Latitude(North)

Time(hrs)

Overhead Cities

August 27

10 ° 05’

12:12P.M

-----------------------

August 28

09 ° 44’

12:12P.M

Vaddukkodddai, Puttur, Kudattanai

August 29

09° 22’

12:12P.M

Valappadu, Kilinochchi, Putumattalan

August 30

09° 01’

12:12P.M

Toddavwli, Nayinamadu, Kokkilai

August 31

08° 39’

12:11P.M

Musalkutti, Kudagama, Bandara ulpata, Mankanai

September 01

08° 18’

12:11P.M

Murundanveli, Sinharagama, Diwulwawa, Somapura

September 02

07° 56’

12:10P.M

Halmillewa, Ambalanpola, Polonnaruwa, Passikadah

September 03

07° 34’

12:10P.M

Chilaw, Galgamuwa, Lggala, Mankadu

September 04

07° 12’

12:10P.M

Negambo, Geli Oya, Iginiagala, Akkaraipattu

September 05

06° 50’

12:10P.M

Mt.Lavinia, Parakaduwa, Horton Plains, Arugambay

September 06

06° 28’

12:09P.M

Beruwala, Udawalawe, Kitulkote, madu Weli Pokuna

September 07

06° 05’

12:09P.M

Dodanduwa, Kottawa, Hungama

September 08

05° 43’

      12:08P.M

-----------------------All times are given in Sri Lanka Standard Time which is Five thirty hours ahead of Greenwich Mean Time.


Issued by:

Climate Division

Department of Meteorology

383, Bauddhaloka Mawatha

Colombo 7.
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 අගෝස්තු 29 වෙනි සිකුරාදා, 22:15  

කාලගුණ / දේශගුණ සේවාවන්

තොරතුරු සේවාවන්

අන්තර්ගත දැකුම් වැදුම් : 3686801