හිරු මුදුන් වන ස්ථාන

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය පී.ඩී.එෆ් (PDF)

Over Head Sun’s Position-2015

April -2015

 Sun on it is apparently March from the Southern hemisphere to the Northern hemisphere,'' will be directly over the latitudes of Sri Lanka during the period 04th April 2015 to 16th April 2015.

 The latitudes at which the Sun will be directly overhead, the closest towns corresponding to the given latitudes and the times at which the Sun will appear overhead are as follows.               

Date

Position

Latitude (North)

Time(hrs)

Overhead Cities

April 04

05 0 35‘

12.14.00

--------------------------------------

April 05

05 0 57’

12.13.30

Koggala, Nakulugamuwa, Denipitiya

April 06

06 0 20’

12.13.30

Kosgoda, Lunugamwehera, Thawalama, Embilipitiya

April 07

06 0 43’

12.12.30

Panadura, Denagama, Dombagahawela, Maligawila

April 08

07 0 05’

12.12.30

Pamunugama, Dolosbage, Padiyapalalla, Kotagoda

April 09

07 0 28’

12.12.00

Kallar, Mahawewa, Kuliyapitiya, Matale, Giradurukotte

April 10

07 0 50’

12.12.00

Chittandikudi, Dimbulagala, Mahawa, Mundalama

April 11

08 0 12’

12.11.30

Puliyankulama, Siyambalagaswewa, Kadiraweli,Ambagaswewa

April 12

08 0 34’

12.11.30

Kudiramale, Trincomalee, Horowpathana, Medawachchiya

April 13

08 0 56’

12.11.30

Pulmoddai,  Manthota, Palanpiddi, Siripura

April 14

09 0 18’

12.11.00

Vellamullivaikal, Kokavil, Kumulamunai

April 15

09 0 39’

12.11.00

Analativu, Jaffna, Odduveli

April 16

10 0 01’

12.10.30

--------------------------------------

All times are given in Sri Lanka Standard Time which is Five thirty hours ahead of Greenwich Mean Time.

Issued by:

Climate Division
Department of Meteorology
383, Bauddhaloka Mawatha
Colombo 7.
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015 මාර්තු 18 වෙනි බදාදා, 11:22  

කාලගුණ / දේශගුණ සේවාවන්

තොරතුරු සේවාවන්

අන්තර්ගත දැකුම් වැදුම් : 3874740