ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය.

2018 ජනවාරි මස 20 වන දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 30-40ක් පමණ වේ.

මන්නාරම සිට කොළඹ හරහා අම්බලන්ගොඩ දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 50 ක් දක්වා වැඩි වන අතර එවිට‍ එම මුහුදු ප්‍රදේශ තරමක් රළු වේ.