බහුදින යාත්‍රා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

උතුරු අක්ෂාංශ 20 ත් දකුණු අක්ෂාංශ 10 ත් සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 60 ත් 100 ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශසඳහා

(2020 පෙබරවාරි මස 23 වන දින උදැසන 07.00ට ඉදිරි දින තුන සඳහා නිකුත් කරන ලදී.

දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශය

මුලතිවු සිට ත්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ.

කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දෙසින් හමා එන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ. මන්නාරම සිට පුත්තලම, කොළඹ හරහා කළුතර දක්වා සහ ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-60) දක්වා ඉහළ යාහැක.

මන්නාරම සිට පුත්තලම, කොළඹ හරහා කළුතර දක්වා සහ ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින්විට රළු විය හැක.  

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය

කාලගුණික තත්ත්වය:

00-05N, 80E-90E                 : විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

00-05N, 95E-100N               :ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

සුළං තත්ත්වය :

03N-10N, 80E-100E             : නැගෙනහිර සිට ඊසාන දක්වා දිශාවලින් / පැ.කි.මී. (35-45); විටින් විට පැ.කි.මී. (50-60) දක්වා.

10N-20N, 80E-95E               : උතුර සිට ඊසාන දක්වා දිශාවලින් / පැ.කි.මී. (20-35).

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                     : ඊසානදිශාවෙන් / පැ.කි.මී. (15-30).

මුහුදේ ස්වභාවය :

03N-10N, 80E-100E             :තරමක් රළු සිටරළු.

10N-20N, 80E-95E               :මද වශයෙන් රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                       : සාමාන්‍ය ස්වභාවය සිට මද වශයෙන් රළු.

අරාබි මුහුද

කාලගුණික තත්ත්වය:

00-10N, 75E-80E                 : තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

00-10N, 60E-75E                 :ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    :ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

සුළං තත්ත්වය:

00-10N, 75E-80E                : ඊසාන දිශාවෙන් / පැ.කි.මී. (30-40); විටින් විට පැ.කි.මී. (50-60) දක්වා.

00-10N, 60E-75E                :ඊසාන දිශාවෙන් / පැ.කි.මී. (20-40), විටින් විට පැ.කි.මී. 50 දක්වා.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                : උතුර සිට ඊසාන දක්වා දිශා වලින් / පැ.කි.මී. (15-30).

මුහුදේ ස්වභාවය:

00-10N, 75E-80E                 : තරමක් රළු සිට රළු, විටින් විට ඉතා රළු.

00-10N, 60E-75E                 :මද වශයෙන් රළු විටින් විට තරමක් රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                   : සාමාන්‍ය ස්වභාවය සිට මද වශයෙන් රළු.

දකුණු ඉන්දියානු සාගරය

කාලගුණික තත්ත්වය:

05S-10S, 60E-70E                : තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

00-05S, 70E-90E                  : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

සුළං තත්ත්වය:

00-05S, 60E-80E                : ඊසාන සිට උතුර දක්වා දිශාවලින් / පැ.කි.මී. (20-40).

05S-10S, 60E-100E                 : උතුර සිට වයඹ දක්වා වන දිශාවලින් / පැ.කි.මී. (20-30).

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                   : ඊසාන හෝ නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව / පැ.කි.මී. (10-30).

මුහුදේ ස්වභාවය:

00-05S, 60E-80E                 : මද වශයෙන් රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                   : සාමාන්‍ය ස්වභාවය සිට මද වශයෙන් රළු.

**ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.