බහුදින යාත්‍රා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

උතුරු අක්ෂාංශ 20 ත් දකුණු අක්ෂාංශ 10 ත් සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 60 ත් 100 ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශසඳහා

(2019 සැප්තැම්බර් මස 21වන දින උදැසන 07.00ට ඉදිරි දින තුන සඳහා නිකුත් කරන ලදී)

දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශය

 

කන්කසන්තුරය සිට මන්නාරම, කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දිශාවෙන් හමා එන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ.

හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් හරහා මඩකළපුව දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශයේ සහ පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරය හරහා මුලතිව් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා ඉහළ යාමට හැකියාවක් පවතින අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්‍රදේශවල (පැ.කි.මී. 70-80 දක්වා) තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය

කාලගුණික තත්ත්වය:

04N-13N, 80E-95E               : විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

17N-20N, 80E-100E             : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළං තත්ත්වය :

05N-13N, 80E-100E           :නිරිතදෙසින් / පැ.කි.මී (35-45); විටින්විටපැ.කි.මී. (50-55) දක්වාවැඩිවියහැක.

00-05N, 80E-95E                  : ගිනිකොණ සිට දකුණ දක්වා වන දිශාවලින් / පැ.කි.මී (30-40).

සෙසුමුහුදුප්‍රදේශ                 :නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව / පැ.කි.මී (20-30).

මුහුදේ ස්වභාවය :

05N-13N, 80E-100E             : තරමක් රළු; විටින් විට රළු විය හැක.

00-05N, 80E-95E                               : මද වශයෙන් රළු සිට තරමක් රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ සිට මද වශයෙන් රළු.

 

අරාබි මුහුද

කාලගුණික තත්ත්වය:

                                                                                                                          

00-09N, 60E-80E                 :විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

17N-20N, 65E-80E               :තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළං තත්ත්වය:

00-06N, 68E-78E                   : බස්නාහිර සිට නිරිත දක්වා වන දිශාවලින් /පැ.කි.මී (35-45);විටින් විට පැ.කි.මී. (60) දක්වා වැඩි                                                                විය හැක.

06N-10N, 77E-80E                 : නිරිත දෙසින් /පැ.කි.මී (30-40);විටින් විට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා වැඩිවිය හැක.

06N-20N, 60E-77E                 : බස්නාහිර සිට වයඹ දක්වා වන දිශාවලින් /පැ.කි.මී (30-40);විටින් විට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා                                                            වැඩිවිය හැක.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                     : බස්නාහිරදෙසින්/ පැ.කි.මී (15-30).

 

 

මුහුදේ ස්වභාවය:

 

00-06N, 68E-78E                    : තරමක් රළු;විටින් විට රළු විය හැක.

06N-20N, 60E-80E                 : මද වශයෙන් රළු; විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ සිට මද වශයෙන් රළු.

දකුණු ඉන්දියානු සාගරය

 

 

 

කාලගුණික තත්ත්වය:

00-10S, 60E-78E                  : විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

 

සුළං තත්ත්වය:

 

00-07S, 63E-73E                  : නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව / පැ.කි.මී (20-30).

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : ගිනිකොණ සිට නැගෙනහිර දක්වා වන දිශාවලින්/ පැ.කි.මී (30-40);විටින් විට පැ.කි.මී. 50

                                                 දක්වා වැඩි විය හැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

00-07S, 63E-73E                  : සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ සිට මද වශයෙන් රළු.  

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ                    : මද වශයෙන් රළු; විටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

**ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.

කාලගුණ විද්‍යාඥ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තූව