බහුදින යාත්‍රා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

උතුරු අක්ෂාංශ 20 ත් දකුණු අක්ෂාංශ 10 ත් සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 60 ත් 100 ත් අතර

මුහුදු ප්‍රදේශසඳහා

(2018 ජනවාරි මස 20 වන දින උදැසන 7.00ට ඉදිරි දින තුන සඳහා නිකුත් කරන ලදී)

දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශය

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දෙසින් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 30-40ක් පමණ වේ.

මන්නාරම සිට කොළඹ හරහා අම්බලන්ගොඩ දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 50 ක් දක්වා වැඩි වන අතර එවිට‍ එම මුහුදු ප්‍රදේශ තරමක් රළු වේ.

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය

සමකයත්, උතුරු අක්ෂාංශ 08ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 90-100 ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක. සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතී.

මෙම මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළං ඊසාන සිට උතුර දක්වා වන දිශාවලින් හමයි.

උතුරු අක්ෂාංශ 05-15ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 80-95ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 30-40 ක් පමණ වේ.සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 20-30ක් පමණ වේ.

අරාබි මුහුද

මෙම මුහුදු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතී.

මෙම මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළං ඊසාන දෙසින් හමයි.

සමකයත් උතුරු අක්ෂාංශ 15ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 60-65ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ සහ උතුරු අක්ෂාංශ 03-10ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 72-80ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 30-40 ක් පමණ වේ.සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 20-30ක් පමණ වේ.

උතුරු අක්ෂාංශ 05-10ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 75-80ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 50 ක් පමණ දක්වා වැඩිවිය හැකි අතර මුහුදු ප්‍රදේශය තරමක් රළු විය හැක

දකුණු ඉන්දියානු සාගරය

මෙම මුහුදු ප්‍රදේශයේ තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

මෙම මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළං උතුරේ සිට බස්නාහිර දෙසින් හමයි.

දකුණු අක්ෂාංශ 03-10ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 65-100ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 30-40 ක් පමණ වන අතර මෙම මුහුදු ප්‍රදේශය තරමක් රළු විය හැක.සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 20-30ක් පමණ වේ.

දකුණු අක්ෂාංශ 05-10ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 70-80ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ සහ දකුණු අක්ෂාංශ 05-10ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 90-100ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 50-60 ක් පමණ දක්වා වැඩිවිය හැකි අතර මුහුදු ප්‍රදේශය රළු වේ.

**ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකවඉතා රළු වේ.