කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2019 පෙබරවාරි මස 19 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයින හරහා විශේෂයෙන් නැගෙනහිර, උතුර, උතුරුමැද, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40-45 පමණ දක්වා වැඩි විය හැක.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය.

2019 පෙබරවාරි මස 19 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයින වටා වනමුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කෙරේ.

දිවයින වටා වනමුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දිශාවෙන් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 20-30 පමණ වේ.

කන්කසන්තුරේ සිට මඩකලපුව හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40-45 පමණ දක්වා වැඩි විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සදහා කාලගුණ අනාවැකිය

2019 පෙබරවාරි මස 19 දින සවස 1600 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයින හරහා විශේෂයෙන් නැගෙනහිර, උතුර, උතුරුමැද, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40-45 පමණ දක්වා වැඩි විය හැක.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.


ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2019-02-20
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 33 25 90 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 30 26 90 70 වැසි ස්වල්පයක්
කොළඹ 31 26 90 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ගාල්ල 31 26 90 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
යාපනය 33 26 90 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 32 21 90 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
නුවරඑළිය 22 9 95 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
රත්නපුරය 34 23 95 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ත්‍රිකුණාමලය 32 25 90 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 31 26 85 65 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

 


 


Satellite Images


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 34.5°C
Kurunegala
min temperature
Min. Temperature 9.2°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 100.9mm
Guruluwana(Rathnapura)

Find us on FACEBOOK

       

 

 

 

Weather Forecast for Fisheries and Naval Community