කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

2020ඔක්තෝබර් මස 01 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 සැප්තැම්බර් මස 30 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත් වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ. වයඹ පළාතේ සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැක.

දිවයින හරහා, විශේෂයෙන්ම උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලයසහ හම්බන්තොටදිස්ත්‍රික්කවලත් මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී (40-50) පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැක.

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020 සැප්තැම්බර් මස 30 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

වැසි තත්ත්වය:

පුත්තලම සිට කොළඹසහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි ඇතිවේ.දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක. උතුරු සහ ඊසානදිග ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශ වල තද වැසි ද ඇති විය හැක.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ. පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරේ හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා වැඩි විය හැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරේ හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවිටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විටමද වශයෙන් රළු විය හැක.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2020 සැප්තැම්බර් මස 30 දින සවස 04.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

අද රාත්‍රීයේදී:

දකුණ, සබරගමුව, බස්නාහිරසහ මධ්‍යම පළාත් වල විටින් විට වැසි ඇතිවේ.

දකුණු පළාතෙත් කළුතර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී. 75 ට වැඩි තරමක තද වැසි ද ඇතිවිය හැක.

 

හෙට දින:

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත් වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ. වයඹ පළාතේ සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැක.

දිවයින හරහා, විශේෂයෙන්ම උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලයසහ හම්බන්තොටදිස්ත්‍රික්කවලත් මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී (40-50) පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැක.

 

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2020-10-01
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 30 24 90 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 32 24 90 70 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
කොළඹ 29 25 90 80 වැසි වාර කිහිපයක්
ගාල්ල 29 24 90 85 වැසි වාර කිහිපයක්
යාපනය 29 23 95 80 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 27 22 95 75 වැසි වාර කිහිපයක්
නුවරඑළිය 18 13 95 80 වැසි ස්වල්පයක්
රත්නපුරය 28 23 95 85 වැසි වාර කිහිපයක්
ත්‍රිකුණාමලය 30 24 95 65 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
මන්නාරම 29 27 85 75 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

 

 


Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 34.4°C
Pothuvil
min temperature
Min. Temperature 12.8°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 105.5mm
Yakkalamulla-Galle (AWS)

Find us on FACEBOOK

QUICK LINKS

WEATHER FORECAST

weather forecast

WEATHER MAP

weathermap

SRI LANKA CLIMATE

srilanka climate

AGRO BULLETIN

srilanka agro weather